poniedziałek, 7 listopada 2016

ZAWSZE + STYLEWE.COM

Zawsze to takie określenie, które jest nie pojęte. 
Duże słowo na nasze serce, zapewnienie jakiejś stabilizacji. 

Ale niestety w tych czasach wiele słów, jest mówionych nad wyraz. 
Bez głębszego sensu, bez większego taktu. 

Czasem warto powiedzieć kilka słów dobrych "na serce" dla polepszenia swojej sytuacji?
Prawda? 

Jeżeli tak uważasz od razu możesz wyjść stąd. 
Ponieważ jesteś osobą o żadnej wartości, skoro dla ciebie słowa nie grają większej roli. 
Kiedyś słowa miały większą cenę niż umowy pisane. 
Ale w tych czasach rzadko o ludzi prawych.... Rzadko. 

Pamiętajmy o tym, że każde słowo które wypowiemy ma jakieś znaczenie i należy każde zdanie przez nas sformułowane traktować poważnie, aby nikogo nie zranić ani stracić.


Ostatnio znalazłem super artystę, którego piosenki mają głębszy sens. Przy jego utworach warto się zatrzymać i przemyśleć kilka spraw ważnych dla każdego człowieka. Serdecznie polecam przejrzeć utwory pana Ralph-a Kaminskiego :)
Jak to zawsze ja przychodzę do Was albo z ciekawą rzeczą albo z ciekawą stronką :)
Dziś z ciekawą stronką, dla części damskiej i większości, mojego bloga.
Stronkę polecam ponieważ, są tam naprawdę bardzo tanie ubrania i bardzo dobrej jakości, o której mówił mi właściciel strony. 
Przesyłki naprawdę bardzo szybko dochodzą, bo osobiście zamawiałem z tej stronki kilka rzeczy dla mojej mamy i żadnych zarzutów nie mam.

Już w piątek zaczyna się piątek wielkich wyprzedaży więc zachęcam Was do wzięcia udziału w mega wyprzedażach!
Seee
WERSJA EN:

It's always such a term, which is not docile.
Large word on our hearts, to provide some stability.

But unfortunately in these times many words, is spoken over the word.
Without a deeper meaning, without much tact.

Sometimes it is worth saying a few words of good "heart" to improve their situation?
Truth?

If you think so once you get out of here.
Since you are a person of no value, since you words do not play a major role.
Once the words have a higher price than the written agreement.
But in these times rarely righteous .... Rarely.

Let us remember that every word be saying that has some significance and every sentence must be formulated by us seriously, that no one be hurt or to lose.


Recently I found a great artist whose songs have deeper meaning. When his work is worth a stop and rethink a few things are important for every human being. We would recommend you look through the songs Ralph-a Kaminsky :)STYLEWE.COM

As always I come to you, or the interesting thing either of interesting mobile site :)
Today, with an interesting mobile site, for part of the women's and the majority of my blog.
Page recommend because there are really very cheap clothes and very good quality, which told me the website owner.
Shipments really quickly reaches, because personally I ordered from this site a few things for my mom and I have no complaints.

Anyway, see for yourself in the photo what treasures you can find there: [CLICK TO SEE 
STYLISH MAXI DRESSES


On Friday begins the big sell-off Friday so I encourage you to participate in the mega sales!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz